GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů v České Asociaci Treasury

Publikováno: 25.5.2018

Autor: ČAT

Česká Asociace Treasury, se sídlem Štěrboholská 1396/38, 102 00 Praha 10, IČ: 26523094 (dále jen „Správce“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat subjekty údajů, se kterými přichází do styku o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů subjektů údajů ze strany Správce, včetně rozsahu práv údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Správcem.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů Správce dbá práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

Působnost Správce a z něj vyplývající oblasti účelů zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává na základě zvláštních právních předpisů osobní údaje nutné k identifikaci subjektu údajů a k plnění právních povinností stanovených právními předpisy v rámci oblastí spadajících do působnosti Správce, kterými jsou:

propagace a rozvoj odborné praxe profese treasury v nebankovních institucích. Česká asociace treasury je dobrovolnou profesní asociací treasurerů a dalších osob působících v oblasti finančního řízení nebankovních firem či soukromě, je zájmovým a nevýdělečným společenstvím osob.

Právní tituly zpracování osobních údajů:

Správce primárně využívá právní tituly ke zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti a k plnění nezbytné pro splnění smlouvy. Dále využívá právních titulů jako je souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých subjektem údajů a pro oprávněné zájmy správce.

Kategorie osobních údajů:

identifikační údaje – např. jméno, příjmení, titul, datum narození, IČO, DIČ

kontaktní údaje – např. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, emailová adresa, číslo telefonu, datové schránky

platební údaje – např. číslo bankovního spojení

další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,

údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany Subjektu údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Správce získává osobní údaje zejména od Subjektů údajů, ze základních registrů, z agendových informačních systémů, z informačních systémů veřejné správy. Dále pak z volně přístupných veřejných rejstříků.

Doba zpracování osobních údajů je odvozena od lhůt uvedených v příslušných smlouvách, či v příslušných právních předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Na základě výše uvedeného mohou být osobní údaje Subjektu údajů předávány nebo zpřístupňovány pouze osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne z výše uvedeného nařízení, zákona či veřejného zájmu. V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Správce zpracovává údaje se souhlasem Subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas Subjektu údajů.

Uplatnění práv Subjektu údajů:

Práva Subjektu údajů jsou stanovena zejména III. kapitolou Nařízení GDPR – ,,Práva subjektu údajů‘‘ a § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Výše uvedená práva může Subjekt údajů uplatnit prostřednictvím písemné žádosti, kterou je možné doručit následujícími způsoby:

osobně nebo písemně na adresu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Česká Asociace Treasury,z.s. , Štěrboholská 1396/38, 102 00 Praha 10

elektronicky na adresu info@czechtreasury.cz

 

Dozorový orgán:

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel. č.: +420 234 665 111

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):

V případě zjištění porušení ochrany osobních údajů je možné přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Správce:

Ing. Ivan Haco

E-mail: info@czechtreasury.cz

Tel.: 721487261

Toto Prohlášení o zpracování osobních údajů je veřejně přístupné na internetových stránkách správce a bude dle potřeby průběžně aktualizováno.