Příspěvkový řád

V souladu se stanovami České Asociace Treasury (Asociace) se 3. řádná valná hromada Asociace na svém jednání dne 10.12.2002 usnesla takto:

Článek I

  1. Základní výše členského příspěvku za jednoho zástupce skupinového člena na jeden kalendářní rok činí 4.000 Kč.
  2. Pokud Prezidium odsouhlasí žadateli individuální členství, výše členského příspěvku na jeden kalendářní rok činí 2.000 Kč.
  3. 50 % základní výše členského příspěvku dle bodu I a), rozhodlo-li Prezidium o vzniku členství po 30.6. kalendářního roku, za který má být příspěvek zaplacen.

Článek II

Skupinový člen hradí příspěvek ve výši odpovídající násobku základní výše příspěvku dle bodu I.a) a počtu zástupců, podílejících se v jeho zastoupení na činnosti Asociace.

Článek III

Rozšíří-li skupinový člen počet svých zástupců, podílejících se v jeho zastoupení na činnosti Asociace tak, že vznik členství tohoto zástupce nastane z rozhodnutí Prezidia po 30.6. kalendářního roku, uhradí za tohoto zástupce 50 % základní výše členského příspěvku dle bodu I.a) pro kalendářní rok, za který má být příspěvek zaplacen.

Článek IV

Čestný člen není povinen hradit příspěvky.

Článek V

Příspěvek je splatný do 31. ledna kalendářního roku, za který má být příspěvek zaplacen.

Článek VI

Při vzniku členství rozhodnutím Prezidia v průběhu kalendářního roku je příspěvek splatný do jednoho měsíce po rozhodnutí Prezidia o vzniku členství.

Článek VII

V případě zániku členství se příspěvek zaplacený v kalendářním roce, ve kterém členství zaniká, nevrací.

Článek VIII

Skupinový člen může v průběhu kalendářního roku v rámci uhrazeného příspěvku změnit osobu, která ho v Asociaci bude zastupovat. Tato změna nastane dnem rozhodnutí Prezidia o vzniku členství nového zástupce.

Článek IX

Schválení Příspěvkového řádu, jeho změn a doplňků přísluší valné hromadě Asociace.

Článek X

Toto usnesení nabývá účinnosti 10.12.2002