Code of rules

S T A N O V Y
ČESKÉ ASOCIACE TREASURY

Článek I. 
název a sídlo

Společná činnost je členy sdružení vykonávána pod názvem "Česká Asociace Treasury" (ČAT). V dalším textu těchto stanov je pojem Asociace rovnocenný názvu "Česká Asociace Treasury".
Sídlem Asociace je Praha 5, Na Plzeňce 2/1235.

Asociace působí a její členové jsou oprávněni jednat v souladu s cíli Asociace po celé České republice.

Článek II.
CÍL ČINNOSTI ASOCIACE

Základním posláním Asociace je propagace a rozvoj odborné praxe profese treasury v nebankovních institucích, s cílem stát se vedoucí autoritou v otázkách rozvoje treasury, řízení rizik v rámci podniků a uznávanou autoritou v oblasti správy a řízení společností v České republice.

Cílem činnosti je výchovně vzdělávací, normativní, metodická a konzultační činnost v oblasti treasury a řízení rizik.
Za účelem dosažení tohoto cíle Asociace:

 • soustřeďuje osoby, které pracují jak v oblasti treasury, tak v oblastech příbuzných
 • poskytuje informace o rozvoji treasury v České republice i v zahraničí a zabezpečuje tak společný postup v poznávání a řešení problémů této profesní činnosti
 • prohlubuje uznávání významu treasury ze strany společností a organizací a tím zvyšuje prestiž a povědomí o této profesi
 • bude vytvářet standardy pro auditorskou činnost v rámci treasury, asistovat při tvorbě a implementaci legislativního rámce pro rozvoj treasury
 • bude poskytovat a organizovat vzdělávací a konzultační sluľby, organizační a ekonomické poradenství tak, aby Asociace byla prvním místem, kam se budou manažeři treasury a manažeři společností a organizací v uvedených případech obracet
 • bude usilovat o zřízení a provozování vzdělávacího střediska, kanceláře a odborné knihovny
 • vypracuje Etický kodex pro treasury
 • bude provádět ediční a publikační činnost
 • bude usilovat o vstup do mezinárodních treasury asociací a reprezentovat v nich profesi treasury České republiky


Článek III.
PRÁVNÍ ZPŮSOBILOST

Asociace je právnickou osobou dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Získává, vlastní, zatěžuje a zcizuje statky a práva. V souvislosti se svými cíly vstupuje do smluvních vztahů a kapitálových účastí.


Článek IV. 
ČLENSTVÍ

Řádným členem Asociace můľe být fyzická i právnická osoba, která má zájem podílet se na rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování funkce treasury nebo tento proces podporovat.

Fyzická osoba je individuálním členem.

Právnická osoba je skupinovým členem. Pro účely výkonu svých členských práv a povinností určí právnická osoba jednu nebo více fyzických osob jako své zástupce, zpravidla z řad svých zaměstnanců, z nichž každý má stejné postavení jako individuální člen.

Čestným členem se může stát osoba, která má zájem podporovat Asociaci při plnění jejích cílů a o jejíž členství projeví Asociace zájem.

Pro evidenci členů Asociace se zřizuje Registrační kniha členů.


Článek V. 
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ

O přijetí řádného člena rozhoduje Prezidium na základě písemné přihlášky obsahující závazek dodržovat Etický kodex pro treasury a v praxi uplatňovat profesní standardy treasury.

O přijetí nebo odmítnutí přihlášky Prezidium písemně vyrozumí přihlašujícího a v případě odmítnutí současně uvede důvody tohoto rozhodnutí.

O přijetí čestného člena rozhoduje Valná hromada členů na návrh Prezidia.

Členství v Asociaci vzniká dnem rozhodnutí příslušného orgánu.

Členství v Asociaci zaniká dnem ukončením členství na základě:

 • písemného prohlášení člena
 • rozhodnutí Prezidia z důvodu neplnění povinností člena
 • rozhodnutí Valné hromady členů na návrh Prezidia o ukončení členství čestného člena

V případě zániku řádného členství rozhodnutím Prezidia je o tomto rozhodnutí bývalý člen písemně vyrozuměn.

 

Článek VI.
POVINNOSTI A PRÁVA ČLENŮ

Člen Asociace má zejména tyto povinnosti:

 • platit řádně členské příspěvky podle příspěvkového řádu
 • dodržovat tyto stanovy a další vnitřní pravidla schválená a vydaná orgány Asociace
 • uplatňovat v praxi standardy profesionální praxe treasury a etický kodex pro treasury
 • plnit povinnosti vyplývající z přijaté funkce a podat rezignaci v případě, že ji nemůže řádně vykonávat
 • poskytovat informace, které jsou žádány Prezidiem ke statistickým účelům

a tato práva:

 • podílet se na činnosti Asociace
 • účastnit se Valné hromady členů, vyjadřovat se ke všem projednávaným věcem a uplatnit na něm své hlasovací právo v souladu s jednacím řádem Valné hromady členů
 • být volen do orgánů Asociace
 • získávat informace o činnosti Asociace, především prostřednictvím Prezídia
 • účastnit se pořádaných akcí a užívat poskytovaných sluľeb
 • ukončit členství v Asociaci.

čestný člen má tato práva:

 • účastnit se Valné hromady členů, vyjadřovat se ke všem projednávaným otázkám a hlasovat
 • účastnit se jednání Čestného předsednictva a zasedání Prezidia a vyjádřit se k projednávaným věcem
 • získávat informace o činnosti Asociace, především prostřednictvím Prezidia, a účastnit se jí pořádaných akcí
 • podporovat rozšiřování a uplatňování standardů profesionální praxe treasury
 • ukončit členství v Asociaci

a tyto povinnosti:

 • propagovat profesi treasury a Českou Asociaci Treasury.

Spory členů o plnění členských práv a povinností rozhoduje na podkladě stanoviska Prezidia Kontrolní komise. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím Kontrolní komise, rozhodne o sporu s konečnou platností nejbližší Valná hromada členů.

Článek VII.
ORGÁNY ASOCIACE

Orgány Asociace jsou:

 • Valná hromada členů
 • Prezidium
 • Kontrolní komise
 • Výbory

Článek VIII.
VALNÁ HROMADA ČLENŮ


Valná hromada členů je nejvyším orgánem Asociace a je tvořena všemi na něm přítomnými členy Asociace. Jejím prostřednictvím členové sdružení uplatňují své právo řídit, spravovat a kontrolovat činnost Asociace.

Do výlučné pravomoci Valné hromady členů patří:

 • schvalovat stanovy Asociace, jejich změny a doplňky
 • schvalovat příspěvkový řád Asociace
 • schvalovat jednací řád Valné hromady členů
 • schvalovat hlavní směry činnosti na příslušný rok
 • volit a odvolávat členy Prezidia, Kontrolní komise a Čestného předsednictva Asociace
 • projednávat zprávy o činnosti, hospodaření a dalších úkolech Asociace
 • projednávat zprávy Kontrolní komise o kontrole hospodaření, činnosti Prezidia a plnění usnesení Valné hromady členů
 • schvalovat roční účetní závěrku
 • schvalovat rozpočet na příslušný rok
 • rozhodovat o zrušení Asociace nebo jiném způsobu zániku a majetkovém vypořádání
 • rozhodovat spory o plnění členských práv a povinností
 • rozhodovat o dalších věcech, které si vyhradí.

Řádnou Valnou hromadu členů svolává Prezidium jednou ročně. Rozhodnutí o svolání Valné hromady členů oznámí Prezidium každému členu písemnou pozvánkou odeslanou nejméně jeden měsíc předem. V pozvánce současně uvede místo a datum konání Valné hromady členů, hodinu zahájení a navrhovaný program jednání.

Valná hromada členů je usnáąeníschopná, je-li na ní přítomna alespoň jedna třetina všech řádných členů Asociace.

Nedostaví-li se v den konání Valné hromady členů alespoň jedna třetina všech řádných členů Asociace, vedených v Registrační knize členů ke dni konání Valné hromady členů, nebo ztratí-li Valná hromada členů v průběhu jednání usnáąeníschopnost, je svolána náhradní Valná hromada členů. Valná hromada členů se může konat v den svolané valné hromady nebo v den konání valné hromady, která ztratila usnášeníschopnost. Ke konání náhradní Valné hromady členů není potřebná účast třetiny všech řádných členů Asociace. Náhradní Valnou hromadu členů svolává Prezidium ústním oznámením přítomným členům Asociace.

Mimořádnou Valnou hromadu členů je povinno svolat Prezidium, pokud o to požádají nejméně dvě třetiny členů Prezidia nebo nejméně jedna čtvrtina členů Asociace.

Jednání Valné hromady členů se řídí Jednacím řádem Valné hromady členů Asociace.

Článek IX.
PREZíDIUM

Prezidium je statutárním, řídícím a výkonným orgánem Asociace. Má devět členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou členů. Funkční období členů Prezidia je dvouleté a počíná volbou člena nebo potvrzením jeho kooptace Valnou hromadou členů.

Prezidium ze svých členů volí prezidenta a čtyři viceprezidenty.

Prezidium je odpovědné za svoji činnost Valné hromadě členů. Je oprávněno rozhodovat o všech záležitostech Asociace, které nejsou těmito stanovami nebo usnesením Valné hromady členů svěřeny jinému orgánu.

Prezidium zejména:

 • rozhoduje o svolání Valné hromady členů
 • připravuje podklady pro jednání Valné hromady členů (zpravidla zprávu o činnosti, roční účetní závěrku, návrh rozpočtu)
 • zajišťuje výkon usnesení Valné hromady členů
 • rozhoduje o vzniku a zániku členství
 • přijímá vnitřní organizační normy kanceláře
 • koordinuje činnost Výborů a dalších svých orgánů a zajišťuje mezinárodní spolupráci
 • rozhoduje o hospodaření s majetkem Asociace
 • jmenuje a odvolává ředitele Asociace.

Prezidium svolává zpravidla jednou měsíčně a její jednání řídí prezident, v době jeho nepřítomnosti určený viceprezident, podle Jednacího řádu Prezidia Asociace, který schvaluje Prezidium.

Prezidium je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

Jednání Prezidia se účastní ředitel Asociace s hlasem poradním.

Jednání Prezidia se mohou účastnit s hlasem poradním členové Čestného předsednictva Asociace.

Jednání Prezidia se mohou účastnit s hlasem poradním rovněž předseda nebo členové Kontrolní komise.

Člen Prezidia je oprávněn na svoji funkci rezignovat písemným prohlášením adresovaným Prezidiu. Prezidium projedná takové prohlášení na nejbližším následujícím zasedání. Rezignace je účinná dnem, kdy Prezidium takové prohlášení projednala.

Prezidium je oprávněno v období mezi jednáními Valné hromady členů v případě rezignace svého člena doplnit počet svých členů kooptací. Počet kooptovaných členů Prezidia nesmí překročit polovinu všech členů Prezidia. Valná hromada členů na následujícím jednání projedná a potvrdí kooptaci nebo provede volbu nového člena Prezidia.

Článek X.
KONTROLNÍ KOMISE

Kontrolní komise je kontrolním orgánem Asociace. Má tři členy, kteří jsou voleni Valnou hromadou členů. Funkční období členů Kontrolní komise je dvouleté. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, který řídí její činnost.

Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v Prezidiu.

Kontrolní komise je za svoji činnost odpovědná Valné hromadě členů. Do pravomoci Kontrolní komise náleží zejména kontrola hospodaření s majetkem Asociace, činnosti Prezidia, plnění usnesení Valné hromady členů Prezidiem a vyřizování sporů členů o plnění členských práv a povinností.

Pravidla rozhodování, rezignace a kooptace, stanovená pro Prezidium, platí shodně i pro Kontrolní komisi.


Článek XI.
VÝBORY

Výbor je iniciativním, organizačním a výkonným orgánem Prezidia. Činnost výboru řídí jeho předseda, kterým je příslušný viceprezident, určený člen Prezidia nebo jiný člen Asociace schválený Prezidiem. Členy Výboru jsou další členové Asociace, schválení Prezidiem. V příslušné oblasti Výbor připravuje, posuzuje, vypracovává návrhy rozhodnutí Prezidia a následně zajišťuje jejich realizaci. O působnosti výborů rozhoduje Prezidium.

Výbor se může podle potřeb členit na odborné komise jejichž činnost řídí předseda, schválený příslušným Výborem. Odborná komise zajišťuje konkrétní dílčí činnosti Výboru jako její pracovní, poradní případně výkonná složka. Do činnosti odborných komisí se zapojují členové Asociace nebo odborníci z praxe podle svého odborného zaměření, zkušeností a zájmu.

Podrobnosti vymezení činnosti, delegace kompetencí, obsazování, řízení a rozhodování Výborů a odborných komisí stanoví Prezidium.


Článek XII.
DALŠÍ ORGÁNY ASOCIACE

Čestné předsednictvo je poradním orgánem Asociace, složeným z čestných členů, kteří svými znalostmi, zkušenostmi, postavením a zájmem mohou významně přispět k rozšiřování treasury a rozvoji této profese i činnosti Asociace. Čestné předsednictvo spolupracuje zejména s Prezidiem.

Prezídium může v případě potřeby zřídit k zajištění svých úkolů další řídící, poradní nebo pracovní orgány.


Článek XIII.
ZASTUPOVÁNÍ ASOCIACE A OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ

Jednat jménem Asociace je oprávněn prezident samostatně, jinak dva členové Prezidia.

Operativní řízení činnosti Asociace zajišťuje kancelář Asociace v čele s ředitelem. Ředitel Asociace je jmenován a odvoláván Prezidiem. Ředitel Asociace odpovídá za realizaci usnesení Prezidia a za zajišťování výkonných činností Asociace. Vztahy mezi Prezidiem a kanceláří asociace vymezuje organizační řád Asociace, schvalovaný Prezidiem.


Článek XIV.
HOSPODAŘENÍ ASOCIACE

Hospodaření Asociace se řídí obecně závaznými právními předpisy, schválenými stanovami a usneseními Valné hromady členů.

Asociace hospodaří podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou členů. Rozpočet je sestavován zpravidla jako vyrovnaný.

Za řádné hospodaření Asociace podle schváleného rozpočtu a za vedení účetnictví podle obecně závazných předpisů odpovídá Prezidium. Účetní závěrku Asociace schvaluje Valná hromada členů, která současně rozhodne o případném vypořádání rozdílu mezi příjmy a výdaji na návrh Prezidia vrámci návrhu rozpočtu a zaměření činnosti na následující rok.

Výkon funkcí v orgánech Asociace je dobrovolný. Členové orgánů ČAT však mají nárok na úhradu účelně vynaložených výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z výkonu funkce v Prezidiu popřípadě v Kontrolní komisi. Oprávněnost a účelnost vynaloľených výdajů posuzuje a o úhradě rozhoduje Prezidium.


Článek XV.
ZÁNIK ASOCIACE

O zániku Asociace a jeho způsobu rozhoduje Valná hromada členů. Před rozhodnutím o zániku určí Valná hromada členů, na koho přechází majetek a závazky Asociace, nebo určí způsob majetkového vypořádání a osoby, které jej provedou. Neučiní-li rozhodnutí o způsobu majetkového vypořádání Valná hromada členů, je oprávněno k tomuto rozhodnutí nebo k provedení majetkového vypořádání Prezidium.


Článek XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto stanovy jsou přijímány na dobu neurčitou.