O nás

PŘEDSTAVENÍ ČAT

ČAT je Česká Asociace Treasury, založena počátkem roku 2001. Jde o Asociaci profesionálních odborníků v oblasti treasury a řízení rizik. 
Základním posláním Asociace je propagace a rozvoj odborné praxe profese treasury, s cílem stát se vedoucí autoritou v otázkách rozvoje treasury, řízení rizik v rámci podniků a uznávanou autoritou v oblasti správy a řízení společností v České republice. 

Role treasury odbornosti a s tím související personální potřeby v této specifické oblasti se vyvíjí posledních deset let velice rychlým tempem. K základním činnostem jako jsou vztahy k bankám (banking relationships) a řízení likvidity (cash management), musí dnes treasury manažeři přidat znalosti o vývoji elektronických platebních systémů, e-commerce, softwarů pro řízení a modelování treasury a řízení rizik (risk management), řízení pohledávek, účetní standardy, daňové optimalizace a mnoha dalších aktivitách spadajících do oblasti treasury. Daleko více než dříve musí treasury specialisté spolupracovat s ostatními manažery, aby koordinovali toky finančních informací uvnitř organizace. 

Založením ČAT jsme se chtěli pokusit o navázání společné komunikace mezi treasury manažery, specialisty a všemi odborníky, kteří pracují v tomto ale i v příbuzných finančních oborech. Tak jako fungují treasury divize a oddělení ve společnostech po celém světě, je i v ČR plno firem, které mají vzdělané a připravené odborníky, kteří se snaží udržet krok s trendy široké funkcionality treasury. ČAT si vzala za úkol vzájemně propojit členy ČAT na úrovni lokálních, regionálních aľ národních setkání, se základnou informací zde, na stránkách Asociace. 

Budeme rádi, pokud Vám stránky Asociace pomohou rozšířit znalosti o treasury a risk managementu, pokud naleznete nové informace a kontakty mezi členy ČAT, případně se pomocí odkazů dostanete na domácí i světové stránky bank, personálních a ratingových agentur, školících i publikačních aktivit, a také členů mnoha domácích i zahraničních Asociací. 

Ať jste na jakémkoliv stupni podnikové hierarchie, snažme se pozvednout již tak slušnou úroveň treasury v České republice. Poučme se vzájemně v tom, co ještě neznáme, a ukažme si v čem jsme už dnes dobří. A oboje rozvíjejme. 

Stát se členem ČAT a připojit se tak k těm kolegům, kteří vnímají, že investice do ČAT je investicí do vlastní budoucnosti, by mělo být profesní hrdostí založené na našem osobním zájmu podpořit vznik dobré myšlenky.

Cíle ČAT

 1. Vytvořit a rozvíjet profesionální Asociaci pro účely rozvoje treasury a řízení rizik v rámci podniků v ČR
 2. Soustředit osoby, které pracují v oblasti treasury a v oblastech příbuzných s cílem střetávat se a diskutovat o problémech
 3. Propagovat uznání významu treasury ze strany společností a organizací a tím zvyšovat prestiž a povědomí o této profesi
 4. Spoluvytvářet a vylepšovat dostupnost a standardy vzdělávání v rámci treasury, asistovat při tvorbě a implementaci legislativního rámce pro rozvoj treasury
 5. Poskytovat a organizovat vzdělávací a konzultační služby, organizační a ekonomické poradenství tak, aby Asociace byla prvním místem, kam se budou manažeři treasury a manažeři společností a organizací obracet.

Výhody vyplývající ze členství v ČAT :

 1. Odborné vzdělávání
  Každý Výbor Asociace pořádá semináře během roku. Tematika zahrnuje širší pohledy na Risk Management, Cash/Liquidity Management, profesní rozvoj, vztahy s bankami, Treasury systémy, firemní finance.
 2. Měsíční shromáždění
  Asociace pořádá měsíční shromáždění s presentujícími hosty. Tyto pravidelné akce jsou vzdělávací, avšak dávají také příležitost se setkat a diskutovat o nových trendech, současných problémech a vývoji na trzích s kolegy pohybujícími se v oblastech treasury
 3. Kontakty
  Jedním z nejvýznamnějąích aspektů členství jsou nové moľnosti využití ąiroké sítě kontaktů, umožňující členům srovnávat se s ostatními společnostmi, vidět jak se řídí treasury aktivity jinde, držet krok s vývojem společností v ČR i ve světě.
 4. Roční Konference
  Nejvýznamnější událost roku, na níž se schází společně členové z celé ČR ale i z Asociací celého světa. Na konferenci přednáší zkušení odborníci s praktickými zkušenostmi, kteří ukazují detailní pohledy na řízení treasury, najdete zde paralelní workshopy a stánky vystavovatelů.
 5. Zpravodajství
  V měsíčním newsletteru zveme na semináře, webináře a další akce, vychází zde aktuální články k tematice Treasury a Risk managementu, které pomáhají členům udržet krok s finančním světem.
  Na www stránkách Asociace jsou připravena aktuální tržní zpravodajství od významných Research společností, dále diskusní fóra, pořádají se zde "chaty" k vyhlášeným tématům.
 6. Knihovna
  Asociace využívá široké sítě kontaktů na domácí a zahraniční treasury literaturu, dostupnou členům pro potřeby vzdělávání, námětů na presentace, pro výběr software a modelů apod.
 7. Mezinárodní Asociace
  Česká Asociace Treasury je společností, která je aktivním členem evropské asociace EACT a celosvětové skupiny IGTA, odkud se řídí treasury aktivity s cílem dosáhnout reciproční spolupráci jednotlivých členských Asociací.

Členská pravidla a kriteria

Členství v ČAT je členství založené především na současných ale i minulých treasury zkušenostech. Hlavní cíl ČAT je propagovat, podporovat a hájit zájmy treasury odbornosti formou umožnění a zprostředkování příležitostí pro své členy zvyšovat si svou odbornost a znalosti, a současně se o ně podělit s kolegy.

Základní principy Etického kodexu:

 1. Členové jdou příkladem v profesních odbornostech a úkoly plní vždy s nejvyšší možnou čestností, péčí a pílí
 2. Členové hledají způsoby jak stále udržovat a rozvíjet odborné znalosti, dovednosti a kvalifikaci
 3. Členové sledují legislativu, nařízení a předpisy, kterými se řídí treasury aktivity, právě tak jako vývoj práva a současné tržní praktiky
 4. Členové zvažují důsledky svých aktivit vůči všem zainteresovaným osobám a prohlašují, že vůči těmto účastníkům nejsou v žádném konfliktu zájmů
 5. Členové jsou povinni vystupovat tak, aby jejich aktivity bylo možné veřejně prozkoumat.

Upozornění

Informace obsažené na těchto webových stránkách poskytuje ČAT v dobré víře a na základě pramenů, které považuje za správné, důvěryhodné a odpovídající skutečnosti. Přesto nepřebíráme žádnou právní odpovědnost ani záruku vůči čtenářům za jakoukoliv informaci, která je zde obsažena, ani za případnou ztrátu či škodu, kterou může čtenář utrpět.

KOMISE ČAT

 

CASH/LIKVIDITY MANAGEMENT

Komise s nejrozsáhlejším záběrem odborné činnosti je zaměřena na Cash management. Zájem směřujeme na témata jako jsou financování a administrace dluhů, elektronický platební styk prostřednictvím bank, sjednání nejvhodnějších platebních (a dalších finančních) podmínek, řízení devizových a úrokových pozic z hlediska finančních potřeb firmy, vedení bankovních účtů a cash pooling, agendy platebních karet, inkas a záruk. To vše je nezbytné pro komplexní pohled na řízení peněžních toků (Cash flow), což cítíme jako problém číslo 1 českých společností. Komise připravuje ve spolupráci s dalšími Komisemi ČAT, ale i spřízněnými Asociacemi a odbornými skupinami semináře a diskusní workshopy na dílčí problematiky, tak aby se odborná veřejnost dostala k zajímavým informacím.

TREASURY SYSTÉMY

Součástí práce komise pro treasury systémy je a bude sbírání informací o cash-management, treasury-management a dalších xxxx-management software, které slouží (nebo by alespoň měly sloužit) k podpoře procesů řízení cash-flow, pozic, rizika atd.

Budeme se snažit navazovat a udržovat kontakty s vývojářskými firmami, uživateli i implementátory těchto systémů tak, abychom získávali zkušenosti a poznatky o jednotlivých systémech, abychom mohli členům asociace předložit srovnávací analýzy, recenze nebo jenom všeobecné informace. Tato činnost bude probíhat ve spolupráci se všemi ostatními odbornými komisemi ČAT tak, aby získané informace byly komplexní a užitečné.

Velmi uvítáme Vaše připomínky a náměty k treasury systémům a Vaše recenze rádi uveřejníme na těchto stránkách.

LEGISLATIVA, DANĚ

Významnou oblastí činnosti ČAT jsou aktivity v oblasti legislativy, účetního a daňového managementu. V současné době řeší řada podniků, zejména těch, v kterých je zastoupen zahraniční kapitál, problémy s právním pohledem na jednotlivé transakce a jejich dopad na výsledky firmy (např. otázky kolem účtování finančních derivátů, jako jsou například měnové forwardy, FRA, IRS nebo opce, které se účtují podle mezinárodních standardů). Treasury produkty se také stávají jedním z hlavních nástrojů daňové optimalizace. ČAT se chce této problematice věnovat především prostřednictvím různých diskusních debat a setkání, kde by vystupovali zástupci organizací, které tento problém ve svém účetnictví řeší společně s auditorskými a poradenskými společnostmi.

VZTAHY S BANKAMI

Cílem komise je budování vztahů s bankovní sférou, která je hlavním partnerem podnikového treasury. Komise se bude snažit o to, aby se ČAT stala partnerem reprezentující podnikové treasury ve vztahu s obdobnými organizacemi v bankovní sféře (např. Bankovní asociace). Komise bude pomáhat při organizaci vzdělávacích seminářů ostatních komisí (risk management, cash/liquidity management) především zajištěním odborníků z bankovní sféry podle tématu semináře.

PROFESNÍ ROZVOJ

Cílem komise je usnadnit možnosti profesního vzdělávání členů ČAT. Komise bude organizačně zastřešovat pořádání vzdělávacích seminářů ostatních komisí (risk management, cash/liquidity management). Spolu s komisí pro mezinárodní vztahy se bude komise snažit o zapojení ČAT do mezinárodních vzdělávacích a certifikačních programů. Do působnosti komise spadá postupné vybudování a správa knihovny s literaturou týkající se profese treasury.

 

RISK MANAGEMENT

V oblasti řízení rizik (Risk managementu) se aktivity Asociace orientují na rozpracování všech typů rizik, s důrazem na finanční rizika. Pohled na řízení rizika znamená jej identifikovat, analyzovat a změřit, aby jej šlo v dalším kroku diverzifikovat a eliminovat jeho případný dopad na výsledky společnosti. 

Zaměříme se na přípravu uvedených procesů, aby se mohli podniky pustit do výpočtů aktuálního rizika firemního portfolia pomocí metod tržního M-T-M ocenění otevřených pozic, Value at Risk a Stress testů kalkulacemi, Sensitivity analýzami, nastavením a kontrolou limitů apod. Cílem je optimalizace výnosů při stanovené úrovni rizika dopředu stanovené vedením společnosti. 

Představení Komise RISK MANAGEMENTu na Zahajovací slavnosti dne 28/11/2001: 

V České republice je teprve několik málo společností zabývajících se řízením rizik přímo v oddělení k tomu určeném. Komise Asociace by měla všem zájemcům ukázat v praxi, že řídit rizika znamená umět rizika identifikovat, analyzovat a změřit, aby je šlo v dalším kroku diverzifikovat a eliminovat jejich případný dopad na výsledky společnosti. 

Pokusím-li se zdůvodnit proč řídit rizika, je to stále se rozvíjející globální tržní prostředí, odpovědnost vůči akcionářům, finanční jistota a stabilita výsledků společnosti. Vedení firem chce po svých pracovnících omezit dopady ze škod, z obchodování se smluvními partnery, ze změn tržních podmínek apod., a v tom neděláme méně nežli obdobná treasury oddělení jinde ve světě. 

Komise by ráda pomohla seznámit členy Asociace s procesy jako jsou:

 • Činnost oddělení Řízení rizik ve firmě Od útvaru jakožto nezávislé složky financí se očekává spolupráce s ostatními prvky Treasury v rámci RMC, a to za předpokladu dodržení odděleného obchodu, vypořádání a kontroly
 • Druhy rizik, Identifikace rizik a přiřazení priorit jednotlivým rizikům Činnost představuje představení potenciálních rizik ve Vaší firmě, jejich popis a informování o nich na vedení podniku, které se k nim musí postavit a rozhodnout
 • Řízení limitů Nejzákladnější činnost RM je stanovit a kontrolovat limity na dealery, na counterparty, na produkty, limity VaR, limity likvidity, limity podpisů plateb
 • Směrnice, procedury a metodika Každá společnost by měla mít vlastníky schválený, základní dokument, na nějž navazují procedury a metodiky, nazývaný "Politika řízení rizik". Ten definuje co je obsahem činnosti, kdo je za co odpovědný, jaká budou pravidla a jak se vedení dozví o tom co se ve financích děje. 
 • Způsoby měření rizik (oceňovací modely) RM musí rozhodnout jak bude riziko měřeno - u měnového rizika přes VaR (historický, simulace scénářů, Riskmetrics) nebo jako velikost otevřené pozice. U úrokového rizika jako IR gap analýza anebo jako durační gap.
 • Mark to Market přeceňování Denní přeceňování jednotlivých otevřených pozic a struktur podle tržních podmínek
 • VaR + stress test modely VaR je stále častěji používaný model sledování rizikovosti portfolia FX, IR a úvěrů firmy na bázi srovnání výsledné hodnoty s povoleným limitem. Pro odstranění jednorázových odchylek a sledování maximální možné ztráty sledujeme stress test (např. kolik prodělá firma při 20% devalvaci) 
 • P/L + sensitivity + gap analýzy RM sleduje jednotlivé obchody podle možných scénářů vývoje na trhu 
 • Modely řízení rizik celkové portfolio pozice S pomocí poměrně složitých modelů je úkolem RM sledovat celkovou pozici firmy 
 • Benchmarking Něco, co by Vás mohlo zajímat = jde totiž o sledování odchylky Vámi dosažených výsledků od předem stanovených cílů, což může mít dopad na Vaše prémie. 
 • Softwarová řešení Risk Manager je většinou koordinátor procesů, metodologie a změn v TMS firmy 

Teprve poté co umíme pracovat se zmíněnými procesy jednotlivě, lze již optimalizovat výnosy při stanovené úrovni rizika. Risk manager v rámci Risk management Commitee předává vedení společnosti výsledky činnosti, zúčastňuje se rozhodování o uzavíraných obchodech, a to vše za stálého oddělení kontroly od výkonné složky treasury. Jako nadstavbu lze v našich českých podmínkách přidat ještě výpočty rentabilit ROA a ROE, a přidané hodnoty RAROC a RAPM.

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Cílem komise je reprezentace profese treasury na mezinárodní úrovni. Za tímto účelem ČAT vstoupila do mezinárodních asociací EACT a IGTA a zapojuje se do práce v obou těchto asociacích. Komise se dále bude zapojovat do organizace akcí ČAT s mezinárodní účastí (např. výroční konference ČAT, možnost konání konference EACT, IGTA, EuroFinance, návštěvy představitelů členských asociací, apod.). Dalším úkolem komise bude ve spolupráci s komisí pro profesnií rozvoj usilovat o možnost zapojení ČAT do mezinárodních certifikačního programů v oblasti treasury.