Výsledky studie Procesní a technologické připravenosti treasury - červen 2021

Aktuality

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 uspořádala ARM ve spolupráci s Českou Asociací Treasury (ČAT) webinář s názvem „Jste připraveni na současný trend automatizace v treasury?“ Během webináře prezentovala ARM výsledky studie Procesní a technologické připravenosti treasury, jejímž hlavním cílem bylo zmapovat podobu rolí a funkcí v oddělení treasury a stav v oblasti IT podpory treasury procesů ve středních a velkých podnicích v České republice. Na činnosti treasury jsme se podívali ve světle současných trendů směřujících k maximálnímu využívání informačních technologií.

Studie probíhala formou on-line ankety, ve které byli účastníci dotazováni na postupy a zkušenosti v oblastech krátkodobého i dlouhodobého plánování likvidity, řízení kurzového a kreditního rizika a zejména míru automatizace těchto procesů a celkovou spokojenost s jejich IT podporou. Průzkumu se zúčastnilo 40 respondentů, převážně zástupců společností sdružených v ČAT.

Studie ukázala velké rozdíly mezi firmami v oblasti přístupu k treasury aktivitám i k míře jejich automatizace. V následujících odstavcích shrnujeme jak závěry studie, tak i závěry, ke kterým jsme dospěli v rámci diskuse během webináře.

Závěry studie a diskutovaná témata

Plánování cash flow a likvidity: Ze studie vyplynulo, že nejčastějším horizontem pro  plánování krátkodobé likvidity je 1 měsíc, přibližně 1/2 firem plánuje s denní nebo týdenní frekvencí a pouze 17 % společností dokáže sestavit krátkodobý plán během několika minut. Pouze 43 % respondentů sestavuje dlouhodobý plán na více než 1 rok, přičemž časová náročnost sestavení dlouhodobého plánu se pohybuje od jednotek minut v případě plně automatizovaného řešení až po jednotky týdnů (téměř v ½ případů). Výsledky lze interpretovat tak, že u téměř poloviny firem přetrvává velký podíl mechanické práce a zůstává prostor pro zefektivnění plánování likvidity a jejího reálného řízení. Plně automatizovaný nástroj pro přípravu plánů mají pouze 2 % respondentů.

Kurzové riziko: Přestože nadpoloviční většina respondentů odpověděla, že kurzové riziko sleduje na týdenní bázi, 56 % respondentů odpovědělo, že modelování vývoje kurzů a jeho dopadů provádějí pouze tehdy, pokud se stane něco mimořádného, nebo vůbec. Cca 2/3 firem využívají pro zajištění kurzového rizika deriváty. Výsledky studie však ukázaly, že pouze 10 % respondentů umí všechny používané deriváty ocenit. Během webináře se účastníci shodli na tom, že pokud by firmy dokázaly deriváty ocenit samy, dostaly by se vůči bankám, které jim deriváty nabízejí, do výhodnější vyjednávací pozice.

Kreditní riziko: Je pozitivní, že asi 2/3 firem využívají automatický systém kontroly kreditních limitů na odběr zboží nebo služeb včetně pravidelné aktualizace těchto limitů. Na druhou stranu zbývající 1/3 firem tuto činnost neprovádí ani nepromítají variantu nesplacení do svých výhledů cash flow. Z diskuse během webináře vyplynulo, že je to pravděpodobně důsledek 10letého období hospodářského růstu, kdy se mnoha firmám kreditní riziko prakticky nevyplatilo řídit. S ohledem na dopady pandemie Covid-19 se však přibližně 1/3 respondentů vyjádřila, že již teď potřebují sledovat kreditní riziko více; další 1/3 pak zvýšení nároků na plánování v blízké době očekává.

IT podpora: Cílem poslední části studie bylo souhrnně zmapovat, do jaké míry jsou výše uvedené činnosti zautomatizovány a efektivně podporovány IT nástroji a jaký je přetrvávající podíl mechanické práce. Ačkoliv mnoho firem uvedlo určitou míru automatizace vybraných treasury procesů, explicitní spokojenost se současným stavem vyjádřilo jen 17 % firem. Jako bariéra pro zlepšení byla nejčastěji zmiňována nízká priorita nebo nedostatek kapacit a zdrojů.

Shrnutí

 

Ve světle narůstajících rizik a vyšší volatility na všech trzích a současných trendů směřujících k maximálnímu využívání informačních technologií je překvapivé, že mnoho firem neprovádí některé standardní činnosti v rámci treasury řízení rizik vůbec, nebo jen s velmi nízkou frekvencí či plánovacím horizontem. Vysvětlení vidíme ve vysoké manuální náročnosti sběru dat, samotného výpočtu i následných kontrol.

Zároveň se domníváme, že u velké části firem dochází vlivem aktuálního nastavení procesů k nepříliš efektivnímu využití časového fondu a schopností zaměstnanců. Přitom řešení v podobně implementace vhodné IT podpory, a tím zautomatizování rutinních procesů, je relativně jednoduché.

Pomáhat firmám řídit lépe rizika a šetřit zdroje je klíčovou misí více jak 20leté existence ARM. Máte-li zájem o provedenou studii a chcete-li si porovnat stav ve Vaší firmě s jejími výsledky, nebo pokud máte zájem o představení moderního, jednoduchého a přitom velmi dostupného řešení CADCalc® Market, stačí nás kontaktovat na arm@arm.cz.

Naše řešení odbourává řadu zavedených předsudků, že implementace podobných nástrojů znamená drahý, dlouhý a integračně náročný projekt. Rádi Vás přesvědčíme, že mít lepší podmínky pro svou práci lze i v řádu několika týdnů.